Polityka prywatności

Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Katalog Firm Regionalnych www.kfr.mielec.pl zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez Katalog Firm Regionalnych www.kfr.mielec.pl problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w www.kfr.mielec.pl.

Katalog ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Katalogu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Katalogu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Katalog zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Katalog Firm Regionalnych www.kfr.mielec.pl deklaruje:

  • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki     związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;

  • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;

  • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;

  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Katalog realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

  • przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,

  • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Katalogu,współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Katalogiem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Katalogu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.

Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Katalog zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną serwisu i jej kontrahentów. Administrator Katalogu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisie.

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami serwisu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisie, albo pragnął dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres zacharski.mail[at]gmail.com.

Informacje na temat polityki prywatności zgodne z RODO:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1, zwanego dalej rozporządzeniem - informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Łukasz Zacharski. E-mail: zacharski.mail[at]gmail.com, który zbiera dane osobowe w bazie serwisu www.kfr.mielec.pl.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
- zawarcia i wykonania oraz świadczenia usług zgodnie z zawartą umową – w związku z niezbędnością przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy ( art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy),
- dla celów marketingowych Administratora Danych Osobowych – za zgodą osoby której dane osobowe dotyczą ( art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia – podanie danych jest dobrowolne ),
- w innych przypadkach, dla których podstawę prawną stanowią przepisy prawa np. wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych ( art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

III. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.
Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.

IV. ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Twoje dane mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane dla celów księgowych, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają takie dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Każdemu z Państwa przysługuje prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe;
3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania;
4) usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym ) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane;
5) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi Danych Osobowych sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już moich danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one mi potrzebne do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Wskazane wyżej uprawnienia, jesteście Państwo uprawnieni zrealizować w formie oświadczenia złożonego w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, jak również w formie elektronicznej na adres jego poczty elektronicznej ( pkt I ).
W razie niezgodnego z przepisami oraz umową przetwarzania danych osobowych, każdy z Państwa jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane